Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Farmerplace έχει καθιερώσει τους παρακάτω όρους χρήσης για να προσφέρει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αγορών και ενημέρωσης σε όλα τα μέλη του.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Farmerplace και κάθε προσώπου που κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Το Farmerplace είναι μία διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης αγροτικών και άλλων συναφών προϊόντων. Κάθε Πωλητής μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό, να παρουσιάσει τα προϊόντα του και να τα διαθέσει προς πώληση. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συνδεθεί, να αναζητήσει και να εκδηλώσει ενδιαφέρον για, ή/και να αγοράσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα.

Το Farmerplace δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Ο Παραγωγός είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν πωλήσεις αγροτικών και συναφών προϊόντων.

Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Σε περίπτωση κατά την οποία το Farmerplace, με την ιδιότητά του ως μεσεγγυούχος αποφασίσει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς τον Αγοραστή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της αρχικής παραγγελίας και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Αγοραστής. Το Farmerplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πωλητών και των αγοραστών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (εφεξής «οι Πωλητές» και «οι Αγοραστές») σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Farmerplace και σε σχέση με τους όρους πώλησης και αγοράς των προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσα από αυτό μεταξύ των Πωλητών και των Αγοραστών. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται προς πώληση από τους Πωλητές στο Farmerplace αποτελούν αγροτικά προϊόντα ή και άλλα συναφή προϊόντα (εφεξής «τα Προϊόντα ή το Προϊόν»). Κάθε Πωλητής θα έχει τις απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα από το παρόν κατά το μέτρο που ενεργεί ως Πωλητής στο Farmerplace και κάθε Αγοραστής στο μέτρο που ενεργεί ως Αγοραστής. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Πωλητή και του Αγοραστή συμπίπτουν λόγω της συμμετοχής του ως Πωλητή σε κάποια πώληση και ως Αγοραστή σε κάποια άλλη, τότε θα δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος και για τις δύο αυτές ιδιότητες.

Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ

Προκειμένου να πωλεί έναντι χρέωσης ένα Προϊόν στο Farmerplace, ο Πωλητής δημιουργεί έναν λογαριασμό/προφίλ εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας του Farmerplace. Το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το ΑΦΜ και η ακριβής διεύθυνση του Παραγωγού-Πωλητή απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού. Κάποια από τα στοιχεία που εισάγει ο Πωλητής στο προφίλ του θα είναι διαθέσιμα δημόσια σε χρήστες της πλατφόρμας του Farmerplace. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Πωλητής θα καλείται από το Farmerplace να παραθέτει και τα στοιχεία νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, όπως Καταστατικό, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση και άλλα, προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο Πωλητής είναι μια νομίμως συσταθείσα και υπάρχουσα επιχείρηση. Με την εγγραφή του, ο Πωλητής αποκτά την εταιρική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Farmerplace και δύναται να δημοσιεύσει τα προϊόντα του σε συσκευασίες και τιμές που επιθυμεί, να δεχθεί παραγγελίες από αγοραστές (επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης / τροφίμων ή και ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα) και να παραδώσει τα Προϊόντα του απευθείας στους Αγοραστές ή να πραγματοποιήσει την αποστολή. Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο Farmerplace υπό την ιδιότητα του Πωλητή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή κατά την έννοια του Ν.2251/1994.

1.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προκειμένου ένας Αγοραστής να μπορεί να ενημερώνεται και να αγοράζει τα προσφερόμενα από τον Πωλητή Προϊόντα, δημιουργεί λογαριασμό/προφίλ εισάγοντας τα στοιχεία του στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Farmerplace. Με τον τρόπο αυτό, έχει τη δυνατότητα να αναζητά δωρεάν παραγωγούς και αγροτικά προϊόντα. Κάθε Αγοραστής που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της, να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη. Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο Farmerplace υπό την ιδιότητα του Αγοραστή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με Έμπορο ή με καταναλωτή. Το κόστος υπηρεσίας για τους απλούς επισκέπτες της σελίδας και για τους Αγοραστές Αγροτικών Προϊόντων είναι μηδενικό.

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Το Farmerplace για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ενδεχόμενη νοθεία, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Πωλητή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας. Ως προϋπόθεση για αποστολή και διακίνηση προϊόντων μέσω του Farmerplace, οι Πωλητές και Αγοραστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Farmerplace. Περαιτέρω, οι Πωλητές και Αγοραστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του Farmerplace και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Οι Πωλητές οφείλουν να είναι σύννομοι και να τηρούν ανελλιπώς τις πάσης φύσεως υγειονομικές, φορολογικές και αγορανομικές διατάξεις που διέπουν την πώληση των προϊόντων τους, ευθυνόμενοι ατομικά για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Ο Πωλητής ή/και ο Αγοραστής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του Farmerplace, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, καθώς και στην παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης διέπει την πώληση των προϊόντων. Σε περίπτωση κατά την οποία το Farmerplace εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή ή του Αγοραστή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Πωλητής ή/και ο Αγοραστής θα οφείλει να αποζημιώσει τοFarmerplace εκ του λόγου αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία το Farmerplace, με την ιδιότητά του ως μεσεγγυούχος αποφασίσει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς τον Αγοραστή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της αρχικής παραγγελίας και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Αγοραστής. Το Farmerplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Το Farmerplace δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε ελαττωματικότητα ως προς την ποσότητα και ποιότητα των πωλούμενων μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και για τη νομιμότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του Πωλητή. Πλην, όμως, έχει το δικαίωμα τόσο για την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την προάσπιση της φήμης, της επωνυμίας του και της ορθής παροχής των υπηρεσιών, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε μη νόμιμη συναλλαγή ή μη συμμορφούμενη με τις οικείες διατάξεις διακίνηση προϊόντων: α) να ζητήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, παραστατικά και αποδεικτικά συμμόρφωσης προς τις διατάξεις αυτές από τον Πωλητή ή/και τον Αγοραστή και β) να διακόψει άμεσα τη συνεργασία με τον Πωλητή ή/και τον Αγοραστή που δεν συμμορφώνεται με αυτές.

Οι χρήστες της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής για την τέλεση αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το Δίκαιο του Ελληνικού Κράτους. Περαιτέρω, δεν θα αποστέλλουν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προσβλητικό ή βλαπτικό για το Farmerplace ή/και για τους χρήστες του ή/και για οποιονδήποτε τρίτο. Το Farmerplace προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να μοιράζονται την άποψή τους σχετικά με τα προϊόντα ή και τα άρθρα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Παρ’ όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσει υβριστικό, συκοφαντικό ή προσβλητικό για το Farmerplace, τους συνεργάτες του ή τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, το Farmerplace διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή / και την ολοκλήρωση και αποστολή παραγγελίας, καθώς και να τερματίσει τη συνεργασία με τον χρήστη.

3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Η σύμβαση που συνάπτεται με την εγγραφή του Πωλητή και του Αγοραστή στον ιστότοπο του Farmerplace είναι αορίστου χρόνου και, ως τέτοια, μπορεί να τερματιστεί ελεύθερα, άκαιρα και οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος, χωρίς την ύπαρξη λόγου για τον τερματισμό. Εάν ένας Πωλητής επιλέγει να ακυρώσει τον δικό του λογαριασμό ή σε περίπτωση που το Farmerplace τερματίσει τον λογαριασμό ενός Πωλητή, είναι αυτονόητο ότι τα προς πώληση προϊόντα του Πωλητή αυτομάτως θα παύσουν να είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, όμως, δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του Farmerplace να συνεχίσει να καθιστά διαθέσιμα τα Προϊόντα σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν την παραγγελία τους πριν από την ακύρωση / τερματισμό του λογαριασμού του Πωλητή μέχρι και την διεκπεραίωση της εν λόγω πώλησης του Προϊόντος. Μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση του Λογαριασμού του Παραγωγού για οποιονδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε Μέρος, το Farmerplace δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει στον Πωλητή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη λόγω λήξης συνεργασίας. Ρητά απαγορεύεται και τo Farmerplace διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμού Πωλητή σε κάθε περίπτωση που ο Πωλητής χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα Αγοραστή για προωθητικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, το Farmerplace διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Farmerplace ή/και δεν συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του, ή/και δεν τηρεί των απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς προς τους Αγοραστές ή/και δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που τού ζητούνται από το Farmerplace για τη διαπίστωση της νομιμότητας των συναλλαγών του. Κάθε Αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τον λογαριασμό του στο Farmerplace αρκεί να μην υφίσταται εκκρεμής παραγγελία στον λογαριασμό του με αποτέλεσμα η διαγραφή του λογαριασμού να καταστήσει την αποστολή της παραγγελίας από τον Πωλητή ανέφικτη. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη θα φέρει ο Αγοραστής που προέβη σε διαγραφή του λογαριασμού του. Το Farmerplace διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Αγοραστή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Farmerplace, καθώς και τον απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς. Πιθανώς υβριστικά, επιθετικά ή προσβλητικά μηνύματα μεταξύ των Πωλητών Και Αγοραστών μέσω του Συστήματος Μηνυμάτων του Farmerplace μπορούν μετά από καταγγελία να εξεταστούν και να οδηγήσουν σε τερματισμό λογαριασμού Πωλητή ή Αγοραστή. Οι στο παρόν άρθρο αναφερόμενοι ως λόγοι τερματισμού και διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή ή Αγοραστή είναι ενδεικτικοί και δεν περιορίζουν το δικαίωμα του Farmerplace να τερματίσει τη συνεργασία και τον λογαριασμό του Πωλητή ή και του Αγοραστή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή/και αναίτια Συνεπώς, το Farmerplace διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

Με την εγγραφή του Πωλητή και την ανάρτηση Προϊόντων στο Farmerplace, ο Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι (α) το Προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον Πωλητή ή ότι ο Πωλητής έχει κάθε δικαίωμα ή/και την απαραίτητη άδεια να το πωλεί (β) δικαιούται κατά το νόμο να πουλήσει τα Προϊόντα του σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τηρεί τις οικείες φορολογικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του (γ) το υπό δημοσίευση προϊόν είναι αποτέλεσμα αγροτικής παραγωγής είτε είναι συσκευασμένο είτε όχι, από νόμιμο παραγωγό εγγεγραμμένο στα μητρώα του Κράτους ή έχει εισαχθεί νομίμως στη χώρα και συνεπώς συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

5. ΕΥΘΥΝΗ

Το Farmerplace δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ενδεχόμενη νοθεία, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Πωλητή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας.

Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των Προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Σε περίπτωση κατά την οποία το Farmerplace, με την ιδιότητά του ως μεσεγγυούχος αποφασίσει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς τον Αγοραστή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της αρχικής παραγγελίας και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Αγοραστής ή οποιοσδήποτε άλλος.

Το Farmerplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Ο εκάστοτε Αγοραστής χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Το Farmerplace δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του παραγωγού και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη.

Το Farmerplace προβαίνει σε προσπάθεια διασφάλισης ότι οι κριτικές για Προϊόντα που πωλούνται μέσα από αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι βάσιμες με βάση την ιστορικότητα των συναλλαγών στις οποίες αναφέρονται. Σε περιπτώσεις που θα κρίνονται από το Farmerplace (για παράδειγμα στην περίπτωση που η πληρωμή των προϊόντων έχει γίνει ηλεκτρονικά), το Farmerplace διατηρεί το δικαίωμα να μεσολαβεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή για την αμεσότερη επίλυση των μεταξύ τους προβλημάτων που προέκυψαν από την πώληση των Προϊόντων, κατά περίπτωση. Στον βαθμό που το Farmerplace επιλέγει να καταβάλει επιστροφή χρημάτων σε έναν Αγοραστή για προϊόν που λήφθηκε από αυτόν, το Farmerplace θα ειδοποιεί τον Παραγωγό-Πωλητή σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.

Το Farmerplace διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε προϊόν από το Farmerplace, εάν το εν λόγω προϊόν προκάλεσε την καταβολή επιστροφής χρημάτων. Εντός δέκα ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από το Farmerplace, ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στο Farmerplace μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων για το συνολικό ποσό που εισέπραξε για το εν λόγω προϊόν. Εάν ο Πωλητής αδυνατεί να επιστρέψει τα χρήματα στο Farmerplace, το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα (i) να αφαιρέσει τον προϊόν ή τα προϊόντα του Παραγωγού-Πωλητή από το Farmerplace, (ii) να απαγορεύσει στον Παραγωγό-Πωλητή να αποστέλλει περαιτέρω προϊόντα στο Farmerplace ή (iii) να τερματίσει τον λογαριασμό/προφίλ του Παραγωγού-Πωλητή. Σε περίπτωση διαφωνίας του πωλητή με τον εκάστοτε αγοραστή αναφορικά με το εάν εκτελέστηκε η παραγγελία του, ο Πωλητής αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία εφόσον κατά την απόλυτη κρίση της, κρίνει ότι η παραγγελία δεν εκτελέστηκε ορθά και προσηκόντως, θα έχει την ευχέρεια να μην καταβάλει το αντίτιμο στον πωλητή και να το επιστρέψει στον αγοραστή (αφαιρώντας από αυτό την προμήθειά της), χωρίς να καθίσταται εξ αυτού του λόγου υπεύθυνη σε οποιαδήποτε αποζημίωση του Πωλητή. Το Farmerplace δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες \ ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς ή εμπορικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές η απατηλές.

Το Farmerplace δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη.

To Farmerplace, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το Farmerplace είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Το Farmerplacee δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κάθε είδους σφάλματα και ιούς και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, το Farmerplace δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια κερδών απορρέει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός του Farmerplace, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που ενδέχεται να προέρχονται από το Farmerplace αλλά πραγματοποιήθηκαν εκτός σύνδεσης ή εκτός του Farmerplace. To Farmerplace μπορεί αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το Farmerplace ή με τρίτους.

Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το Farmerplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Σε περίπτωση κατά την οποία το Farmerplace εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο τελευταίος θα οφείλει να αποζημιώσει το Farmerplace εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από το Farmerplace, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του Farmerplace από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κάθε Πωλητής μπορεί να λάβει μια παραγγελία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) από έναν Αγοραστή για ένα Προϊόν που έχει αναρτήσει στο Farmerplace. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή να απορρίψει ή να αποδεχθεί την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιλέξει να αποδεχθεί την παραγγελία, ο Πωλητής καλείται να αποστείλει αυτήν στον συμφωνηθέντα χρόνο και στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής ή να την παραδώσει ο ίδιος στο χώρο του αγοραστή ή στον χώρο του Πωλητή, κατόπιν συμφωνίας, τηρώντας τις συνομολογημένες ιδιότητες και ποιοτικά κριτήρια του Προϊόντος, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στο Farmerplace με αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν παραδόσεις των Προϊόντων.

Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ελέγξει το προϊόν κατά την παραλαβή, και αν αυτό δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει, αν είναι αλλοιωμένο, ή αν δε συνοδεύεται από την απαραίτητη σήμανση και όλα τα απαραίτητα αξιόγραφα (Απόδειξη – Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής), τότε ο Αγοραστής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα κριτήρια του ορισμού του «Καταναλωτή» κατά το Ν.2251/1994, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον Πωλητή ή κάποιον τρίτο (π.χ. Μεταφορική Εταιρία) και ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό που έλαβε για την συγκεκριμένη πώληση από τον Αγοραστή συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εφόσον υπάρχουν. Το ανωτέρω δικαίωμα της υπαναχώρησης θα ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Α.3ιβ του Ν.2251/1994, ειδικά για την περίπτωση Προϊόντων τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, κατά την οποία δεν θα ισχύει το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 534 επ. έναντι του Πωλητή, συντρέχουν με τα τυχόν δικαιώματα που φέρει ο Αγοραστής δυνάμει του Ν. 2251/1994 και δεν μπορούν να αποκλειστούν ή περιοριστούν.

Οι Πωλητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών πώλησης των αγροτικών προϊόντων τους στο Farmerplace, για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και την ελάχιστη πληροφόρηση σχετικά με τα Προϊόντα και το Farmerplace ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαδικασία αυτή. Η Τιμή Καταλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν Φ.Π.Α. ή ανάλογους φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, η οποία προβάλλεται στους Αγοραστές. Η τιμή Καταλόγου θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε Ευρώ (€). Τα παραγγελθέντα Προϊόντα παραδίδονται στους Αγοραστές υπό την ευθύνη του Πωλητή, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτον (π.χ. μεταφορική εταιρεία) ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή.

Ενδεικτικά οι τρόποι παράδοσης μπορεί να είναι οι κάτωθι: 1) Παράδοση των Προϊόντων από τον Πωλητή στην έδρα του Αγοραστή. 2.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή στην έδρα του Πωλητή. 3.) Αποστολή των Προϊόντων στην έδρα του Αγοραστή με μεταφορική ή Κούριερ. 4.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή από κάποιο τρίτο σημείο παραλαβής (pick up point). Τρόποι πληρωμής: Ο Αγοραστής μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του προς τον Πωλητή, με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους: 1) Πληρωμή με αντικαταβολή με μετρητά στον Πωλητή ή στην εταιρία Κούριερ που έχει επιλέξει ο Πωλητής. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, ρητά συμφωνείται ότι την ευθύνη για τη γνησιότητα των παραλαμβανόμενων μετρητών θα φέρει αποκλειστικά ο Πωλητής και ουδόλως θα επηρεάζεται η καταβολή της προμήθειας του Farmerplace από τυχόν μη γνησιότητα αυτών. 2) Πληρωμή με POS κατά την παραλαβή, όπου στην περίπτωση αυτή, κάτοχος του POS είναι ο Πωλητής και τα χρήματα καταλήγουν στο λογαριασμό του. 3) Πληρωμή με κάρτα Τραπέζης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Farmerplace κατά τη διενέργεια της εκάστοτε παραγγελίας Σε περίπτωση που ο Aγοραστής επιλέγει να εξοφλήσει την παραγγελία του με κάρτα Τραπέζης μέσω της πλατφόρμας του Farmerplace, το συνολικό ποσό της πληρωμής δεσμεύεται από μια τρίτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας πληρωμών επιλογής της Farmerplace και απελευθερώνεται προς τον Πωλητή και προς το Farmerplace κατόπιν της επιβεβαίωσης του Αγοραστή ότι έλαβε το Προϊόν. Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια που δικαιούται το Farmerplace επί των εκάστοτε παραγγελιών που γίνονται μέσω της πλατφόρμας του οφείλεται από τον Πωλητή ακόμη και στην περίπτωση που η πληρωμή του από τον Αγοραστή κατέστη για οποιονδήποτε λόγο ελαττωματική, καθώς την ευθύνη για την ορθή πληρωμή του, φέρει αποκλειστικά ο Πωλητής.

7. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν ο Πωλητής πωλήσει οποιοδήποτε Προϊόν μέσω του Farmerplace, συμφωνεί να παρέχει στο Farmerplace οποιαδήποτε έντυπα, έγγραφα ή άλλες βεβαιώσεις ενδέχεται να ζητήσει το Farmerplace, προκειμένου αφενός να ικανοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών ή φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του Farmerplace από τον Πωλητή και τη συμμόρφωσή του με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αφετέρου να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές που γίνονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου είναι σύμφωνες με τις οικείες διατάξεις. Ενδεχόμενη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πωλητή να αποδείξει τη νομιμότητα των συναλλαγών του και τη συμμόρφωση προς το νομικό πλαίσιο θα σημαίνει τη διαγραφή και ολική απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στους Όρους του Farmerplace δεν συνιστά εργασιακή σχέση, υπηρεσία ή συνεργασία μεταξύ του Farmerplace και οποιουδήποτε Παραγωγού-Πωλητή.

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ο Αγοραστής και ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει επί ή μέσω του λογαριασμού του. Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε άλλες υπηρεσίες. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν μπορείτε να επικυρώσετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας στο Farmerplace, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να είναι μη προσπελάσιμος από εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ενδέχεται να είναι μη ανακτήσιμα. Επιπλέον, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και το Farmerplace δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το Farmerplace και οι συντελεστές στη δημιουργία και συντήρησή του δεν φέρουν και αποποιούνται ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη διαβίβαση των δεδομένων, ή πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης. Υπενθυμίζουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου όπως τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα της εταιρείας και τα γραφικά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Farmerplace. Η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή συμφερόντων επί αυτής ή επί του περιεχομένου το οποίο προσπελάζετε. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, να καλύπτετε ή να αλλοιώνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις περί νομικών θεμάτων που εμφανίζονται εντός ή παράλληλα με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας ή των συνεργατών της.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ρητώς συμφωνείται ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, ο χρήστης αποδέχεται τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουμε, καθώς και αποδέχεται ότι το Farmerplace μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του, στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας απορρήτου που εφαρμόζει. Χρησιμοποιώντας και επωφελούμενος από τις Υπηρεσίες του Farmerplace ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατή μόνο με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Farmerplace για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Ελευθέρου Ανθρώπου 86, Γλυφάδα, Αθήνα, Ελλάδα
Ακολουθήστε μας και στα Social Media
© 2022 FarmerPlace. All rights reserved. Created by GK